Seminaarit

Vuoden 2017 seminaari pidettiin 5.10.2017 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Kauanko palaa?”

Vuoden 2016 ei pidetty vuosi seminaaria.

Vuoden 2015 seminaari pidettiin 1.10.2015 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Inhimillisten tekijöiden vaikutus prosessilaitosten turvallisuuteen”

Vuoden 2014 seminaari pidettiin 6.10.2014 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Turvallisuusasioiden hallinta investointihankkeissa”. Seminaarissa kuultiin esityksiä eri näkökannoilta teollisuudesta, viranomaisilta sekä vakuutusyhtiöstä.

Vuoden 2013 seminaari pidettiin 1.10.2013 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Paloriskit ja paloturvallisuus”. Paloturvallisuutta käsiteltiin seminaarissa useasta eri näkökulmasta.

Vuoden 2012 seminaari oli seuran 30-vuotisjuhlaseminaari ja se pidettiin 11.10.2012 hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä. Seminaarin teemana oli Kokonaisvaltainen laitosriskien arviointi ja hallinta. Seminaarissa kerrattiin riskianalyysien historiaa Suomessa ja luotiin katsaus tulevaisuuden riskeihin ja riskienarviointeja koskevaan lainsäädäntöön. Yritysesimerkein kuultiin prosessiriskien, työturvallisuusriskien ja ympäristöriskien arvioinneista. Päivän päätteeksi kuultiin tiedon johtamisesta riskienhallintaprosessissa. Juhlaseminaaria jatkettiin vielä juhlaillallisen muodossa. Seminaarissa oli yhteensä 30 osallistujaa.

Vuoden 2011 seminaari pidettiin 13.10.2011 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Turvallisuus ja muutoksenhallinta – kulttuurista käytäntöön ja käytännöstä kulttuuriin”. Seminaarissa kuultiin monipuolinen kokonaisuus turvallisuuskulttuurin rakentamiseen ja toteutukseen liittyvistä tekijöistä ja vaikutuksista. Seminaarissa oli yhteensä 28 osallistujaa.

Vuoden 2010 seminaari pidettiin 26.10.2010 AEL:n tiloissa Helsingissä. Aiheena oli ”Laitoksen toiminta ja turvallisuuden kokeminen”. Seminaarissa kuultiin alustuksia siitä miten turvallisuuden tai turvattomuuden kokeminen voi vaikuttaa laitokseen ja sen tuotantoon sekä eri sidosryhmien toimintaan. Tuotantotoiminta saatetaan kokea turvattomaksi, ja syyt tähän ovat moninaiset. Vaikutukset voivat olla yllättäviä ja tulla esiin monissa eri tilanteissa. Seminaarissa oli noin 20 osallistujaa.

Vuoden 2009 seminaari pidettiin 8.10.2009 AEL:n tiloissa Helsingissä. Seminaarin teemana oli ”Turvallisuuden arvottaminen – onnettomuuksien ja vahinkojen kustannukset”. Hyvään turvallisuusjohtamiseen ja -osaamiseen kuuluu jatkuva selvillä olo yrityksen eri toimintoihin liittyvistä riskeistä. Hyvin tehdyt riskikartoitukset ja -analyysit vähentävät vahinkoja, mutta osataanko onnettomuuksien kustannuksia arvioida oikein. Mitä onnettomuus, pienikin, maksaa? Turvallisuus on myös arvo, joka näkyy viime kädessä yrityksen maineena ja sitä kautta parempana liiketoimintana. Seminaarissa kuultiin esityksiä mm. prosessiteollisuuden onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen seurauksista sekä poissaolojen, työtapaturmien ja tulipalojen aiheuttamista kustannuksista. Seminaarissa keskusteltiin alustusten pohjalta vilkkaasti turvallisuuden arvosta ja turvallisuuden merkityksen näkyväksi tekemisestä. Tilaisuudessa oli noin 30 osallistujaa.

Vuoden 2008 seminaari pidettiin 23.10.2008. Seminaarin aiheena oli ”Jatkuvuussuunnittelu”. Seminaarissa kuultiin alustuksia seuraavista aiheista: mistä jatkuvuussuunnittelussa on yritystoiminnan tasolla kysymys, yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden turvaaminen, liiketoiminnan jatkuvuuden haasteet – case Neste Oil, kokemuksia jatkuvuuden hallinnan kehittämisestä (Kemira Oyj), sähkönjakelun varmistaminen – miten varmistetaan riittävän luotettava sähkönsyöttö tehdasalueelle, tietojärjestelmien jatkuvuuden hallinta, jälkivahinkojen torjunta ja saneeraukset, käyttövarmuuden hallinta teknisten järjestelmien ja toimintojen tasolla. Seminaarissa oli yhteensä 30 osallistujaa.

Vuoden 2007 seminaari, joka samalla oli seuran 25-vuotisjuhlaseminaari pidettiin 20.9.2007. Seminaarin aiheena oli ”Prosessiturvallisuuden johtamisen keinot”. Seminaarissa kuultiin alustuksia seuraavista aiheista: BP Texas Cityn räjähdys, yritysjohdon sitoutuminen turvallisuuskulttuuriin, henkilöstön kuormitus, turvallisuuskulttuuri, turvalllisuuden johtaminen (työn tekemisen tasolla), verkottuneen toiminnan hallinta, prosessiturvallisuuden mittaaminen ja varmistaminen sekä turvallisuuskoulutuksen järjestäminen. Lisäksi seminaarissa luotiin katsaus virstanpylväisiin seuran 25-vuotisen toiminnan varrelta. Seminaarissa oli yhteensä 46 osallistujaa. Seuraavana päivänä järjestetyssä Loss Prevention -symposiumin purkutilaisuudessa oli esitykset seuraavista aiheista: Ikääntyminen, ihmiset ja osaaminen: ottavatko hallintajärjestelmät ja lainsäädäntö huomioon tilanteen; mentorointi ja substanssiosaamisen siirtyminen; vaaratilanneraportoinnin prosessi ja havaintoja onnettomuuksista oppimisesta sekä maanalaisten vesiputkivuotojen riskit.

Vuoden 2006 seminaarin aiheena oli Osaaminen, riskit ja turvallisuusjohtaminen. Seminaarissa kuultiin alustuksia seuraavista aiheista: turvallisuus yrityksen kilpailutekijänä, turvallisuuden seuranta ja merkitys, havainnointikierrokset turvallisuuskulttuurin ylläpitäjänä, koulutuksen merkitys turvallisuuskulttuurin edistämisessä, yksilön oppiminen, TUKESin onnettomuustapauksia – mitä niistä voi oppia, riskianalyysin toteutuksen osaamisvaatimuksia sekä turvallisuuden hallinta alihankintasopimuksissa. Seminaarissa oli yhteensä 40 osallistujaa.

Vuoden 2005 seminaarin aiheena oli Riskiviestintä. Seminaarin avasi EPSC:n johtaja Richard Gowland. Alustusten avulla haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten ja miksi asiantuntijat ja maallikot käsittävät riskin eri tavoin? Miten riskiviestinnällä voidaan vaikuttaa yrityskuvaan? Mitkä ovat riskiviestinnän haasteet eri sidosryhmien suhteen? Milloin riskistä tulee uutinen? Seminaarissa oli yhteensä 52 osallistujaa.

Vuoden 2004 seminaari pidettiin 22.9.2004. Aiheena oli Turvallinen käyttäytyminen – haaste johtamiselle ja riskienhallinnalle. Seminaarissa kuultiin alustuksia ihmiseen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, tavoista vaikuttaa käyttäytymiseen sekä turvallisten työtapojen edistämisestä. Seminaarissa oli 65 osallistujaa.