Toimintaperiaatteet


Toiminta-alue
Suomen Riskianalyysiseuran toiminta-alueen asiasisällön muodostavat turvallisuus- ja riskianalyysit, riskien
arviointi, turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen ja auditoinnit. Toiminnan painopiste on suomalaisessa
prosessiteollisuudessa ja sitä tukevassa kone- ja laiteteollisuudessa sekä palvelutuotannossa.

Toiminnan tarkoitus
Suomen Riskianalyysiseuran toiminnan tarkoituksena on edistää alan asiantuntijoiden välistä keskustelua
toiminta-alueeseen liittyvistä asioista, jotta toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettaisiin.


Toiminnan tavoitteet
Suomen Riskianalyysiseuran ensisijaisena tavoitteena on onnettomuuksien ja muiden menetyksiä
aiheuttavien toiminnan häiriöiden estäminen sekä henkilö-, prosessi- ja ympäristöturvallisuuden edistäminen
Suomen teollisuudessa lisäämällä tietämystä
– onnettomuuksien aiheutumiseen vaikuttavista tekijöistä
– onnettomuusriskien ennalta selvittämiseen soveltuvista menetelmistä
– onnettomuusriskien hallintaan käytettävissä olevista keinoista
– tutkimus- ja kehitystyön tuloksista
– EU:n lainsäädännön ja direktiivien kehityksestä
– kansainvälisistä hyvistä käytännöistä
– uusista riskialueista (ns. emerging risks)

Toimintatavat
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Suomen Riskianalyysiseura järjestää kokous-, seminaari- ja muita tilaisuuksia
sekä toimii muillakin seuran tavoitteita edistävillä tavoilla.
Tilaisuuksissaan Suomen Riskianalyysiseura pyrkii
– tuomaan asiantuntijanäkemystä toiminta-alueen lainsäädännön kehittämiseen
– tukemaan teollisuutta säädösten noudattamisessa
– seuraamaan ja kehittämään tietämystä riskienhallinnan alalla
– jakamaan tietoa tutkimus- ja kehitystyön tuloksista
– jakamaan tietoa lainsäädännön kehityksestä sekä teollisuuden hyvistä käytännöistä
– levittämään tietoa ja osaamista uusista riskialueista (ns. emerging risks).


Seuran jäsenet
Suomen Riskianalyysiseuran jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on kiinnostunut toimimaan edellä
esitettyjen tavoitteiden hyväksi ja jonka katsotaan voivan edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Seuran
johtoryhmä valitsee jäsenet hakemusten perusteella.

Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa johtoryhmä, jonka muodostaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.
Johtoryhmän kokoonpanossa pyritään ottamaan huomioon eri tahojen edustus: viranomaiset,
kemianteollisuus, muu teollisuus, vakuutustoiminta ja tutkimus. Johtoryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ehdotuksia uusiksi johtoryhmän jäseniksi
pyydetään jäsenistöltä kevään kokoukseen (yleensä toukokuussa) siten että uudet jäsenet ovat mukana
seuraavan vuoden suunnittelupalaverissa. Kausi alkaa vuoden vaihteessa.
Seuran johtoryhmä tarkastelee vuosittain toimintaperiaatteet ja tarvittaessa tekee niihin muutoksia.

Toimintaperiaatteet on tarkastettu ja muutettu viimeksi 24.5.2017.
Riskianalyysiseuran johtoryhmä